ابعاد کاغذ

آشنایی با ابعاد گوناگون کاغذ

کاغذ ها در اندازه های استاندارد A,B,C تقسیم بندی می شوند.
اندازه کاغذ A4: به دلیل استفاده مکرر از این اندازه کاغذ با اندازه آن آشنا هستید.

ابعاد کاغذ A4

ابعاد کاغذ A4

ابعاد آن 297mm*210mm می باشد.
نوعی دیگر از سری اندازه A ، A0 میباشد.

اندازه های سری A

اندازه های سری A

که ابعاد آن 1189*841mm ( 1 متر مربع )
در سری A ، اندازه های کاغذ از نصف نمودن کاغذ A0 حاصل می گردد.

اندازههای سری A

اندازههای سری A

کاغذ A1 ، نصف کاغذ A0 است.
کاغذ A2 ، نصف کاغذ A1 است. یک چهارم کاغذ A0
کاغذ A3 ، نصف کاغذ A2 است. یک هشتم کاغذ A0
کاغذ A4 ، نصف کاغذ A3 است. یک شانزدهم کاغذ A0
اندازه های A4 به بعد بهتر است به اندازه استاندارد A4 تشریح شوند.
A5 نصف اندازه A4.
A6 نصف اندازه A5 و یک چهارم A4 می باشد.
A7 نصف اندازه A6 و یک هشتم اندازه کاغذ A4 می باشد.

ابعاد کاغذ B

سری B

سری B

کاعذ های سری B بر اساس اندازه های B0 هستندو شبیه سری A نسبت یکسانی دارند.
با این تفاوت که B0 نقطه شروعش یک متر مربع نیست.
B0 دارای عرض یک متر وطول 1.414 متر می باشد.
مقایسه اندازه های A4,B4
هر کدام از کاغذ های سری B نصف رده بالاتر خود هستند.

ابعاد سری B

ابعاد سری B

B2 نصف اندازه B1 و دو برابر اندازه B3
B3 نصف اندازه B2 و دو برابر اندازه B4
B4 نصف اندازه B3 و دو برابر اندازه B5
B5 نصف اندازه B4 و دو برابر اندازه B6

سری C

سری C

سری C

ابعاد کاغذ سری C کمی بزرگتر از سری A می باشد.
C4 حدودا 10درصد بزرگتر از A4 می باشد.
همانند کاغذهای سری A,B ، سری C دو برابر اندازه رده زیر خود هستند و نصف اندازه های رده بالای خود هستند.
C3 نصف اندازه C2 و دو برابر اندازه C4
C4 نصف اندازه C3 و دوبرابر اندازه C5
C5 نصف اندازه C4 و دوبرابر اندازه C6